Leerlingenraad

Leerlingenraad                                                                               _ © OBS De Tjalk

Op de Tjalk hebben wij een leerlingenraad. De Tjalk is een van de weinige scholen waar de leerlingenraad één keer per maand bij elkaar komt. (zie: artikel Stichting SchOOL) Vanaf groep 5 is één leerling per groep vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingen leren opkomen voor hun belangen binnen de schoolorganisatie. Ze tellen mee en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leerlingen krijgen inzicht in de organisatie van de school en door hen te betrekken en verantwoordelijk te maken voor schoolse zaken, zal dit de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. De kinderen zullen zelf ook meer betrokken raken met de school en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad bevordert het actief burgerschap en sluit aan op het educatief partnerschap.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal of teamkamer.

 

Hoe is de organisatie?

 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “les leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • Vervolgens worden in de groepen 5 t/m 8 (in het begin van het schooljaar) verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • In elke groep wordt één leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De gekozen leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
 • Notulen worden gepubliceerd op de website.
 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is één van de leerkrachten of de (adjunct) directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken. De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas of de leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën. Het leerkrachtenteam kan bespreekpunten inbrengen en ook kunnen punten vanuit de leerlingenraad meegenomen worden in de teamvergaderingen van de leerkrachten, de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Mogelijk te bespreken punten:

 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Invulling geven aan weeksluitingen.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5 t/m 8 een leerling verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5 t/m 8.
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.