OR – Algemene informatie

Wat doet de Ouderraad (OR) en wat kan zij voor u betekenen?

De OR wordt geacht:

 • Een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter van de school te bevorderen.
 • De belangstelling voor en de betrokkenheid van ouders bij de school te bevorderen.
 • Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door de ouders te bevorderen.
 • Te functioneren als geledingen raad van de ouders van de school als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
 • De belangen van de ouders te behartigen bij de Medezeggenschapsraad, de schoolleiding en zo nodig het bevoegd gezag.
 • De Vrijwillige bijdrage te beheren.

De OR is bevoegd:

 • Gevraagd of ongevraagd schriftelijk advies uit te brengen aan de MR over die zaken die ouders in het
 • bijzonder aangaan.
 • De vertegenwoordigers van de ouders in de MR te adviseren over hun stemgedrag ten aanzien van
 • voorstellen van het bevoegd gezag.
 • Op te treden ter vertegenwoordiging van de ouders zonder dat hiervoor aan hun individuele
 • rechten en plichten tekort wordt gedaan.

De OR neemt dus geen beslissingen, maar kan desgevraagd wel de MR (schriftelijk) advies geven. De MR stelt dan op verzoek van de OR het bevoegd gezag op de hoogte van dit schriftelijke advies. Binnen drie maanden dient het bevoegd gezag een schriftelijke reactie te geven aan de MR die het op haar beurt weer doorgeeft aan de OR.

De OR houdt zich bezig met:

 • Het beheren van de Vrijwillige ouderbijdrage
 • Samenwerking met Activiteitencommissie bij het organiseren en uitvoeren van de schoolactiviteiten.
 • Het schrijven van het jaarverslag welke bij de jaarvergadering wordt gepresenteerd
 • Aanspreekpunt voor ouders met vragen/opmerkingen/klachten etc. over schoolzaken
 • Een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het openbare karakter van de school te bevorderen.
 • Functioneren als geledingen raad van de ouders van de school als bedoeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs.
 • Belangen van de ouders te behartigen bij de Medezeggenschapsraad, de schoolleiding en zo nodig het bevoegd gezag.

Heeft u punten of eventuele suggesties, dan kunt u dit altijd bij ons kwijt. U kunt een e-mail sturen aan or.tjalk@stichtingschool.nl. Wij komen dan z.s.m op uw vraag of suggestie terug.

Kost het veel tijd, deelnemen aan de OR?
Niet echt. Eén keer in de 4 tot 6 weken vindt er een overleg plaats, om te praten over de lopende zaken. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Eenmaal per jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt er een jaarvergadering van de MR plaats, waar de OR (vanaf volgend schooljaar) de begroting zal presenteren. Naast de vergaderingen zal er af en toe iets moeten worden uitgevoerd (denk hierbij aan het maken van de nieuwsbrief).

Hoe kan ik me aanmelden als nieuw OR lid?
Officieel worden er éénmaal in de drie jaar verkiezingen gehouden voor de oudergeleding. Wanneer er een aftredend lid is, komt er een oproep in de Tjalkpost. Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen zullen er dan wel / geen verkiezingen worden uitgeroepen.

De zittingsduur is 3 jaar. Bij verkiezingen kunnen de zittende leden zich herkiesbaar stellen. Nieuwsgierig en/of geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van de leden van ouderraad.