OR – Vrijwillige ouderbijdrage

Waarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage?
Om activiteiten waar de school zelf geen financiële middelen voor heeft te kunnen bekostigen, vraagt de school aan de ouders/verzorgers een bijdrage. Ieder schooljaar wordt op school een vast programma aan activiteiten georganiseerd. Zo hebben wij uw bijdrage bijvoorbeeld nodig voor:
• de vossenjacht
• het sinterklaasfeest
• het sinterklaascadeautje
• de kerstviering
• het voorjaarsontbijt
• het zomerfeest
• de afscheidsavond van groep 8.

Eveneens worden o.a. luizenzakken aangeschaft en voor consumpties gezorgd tijdens de avond4daagse. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren en uw kind aan deze extra activiteiten kan meedoen. Zonder financiën is het niet mogelijk om activiteiten te faciliteren.

Bijdrage schoolreis/schoolkamp
Voor het schoolreisje of schoolkamp wordt een aparte bijdrage van de ouders gevraagd. De hoogte daarvan is afhankelijk van de kosten van het betreffende schoolreisje of schoolkamp. Hierbij geldt: niet betalen is niet mogen deelnemen aan het schoolreisje of kamp, hoe vervelend dat ook is. Gaat een kind niet mee op schoolreis of kamp, dan dient het die dag wél naar school te komen (het kind is immers leerplichtig) en krijgt hij/zij een vervangend onderwijsprogramma in een andere groep aangeboden.

Wat betaalt u per kind?
Deze ouderbijdrage is voor alle leerlingen 25 euro per schooljaar. De informatiebrief, zoals verstrekt door de OR kunt u hier downloaden:  oproep ouderbijdrage 2017 – 2018.

Betalen
De bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0000437828. Schrijf bij de mededelingen de naam van kind(eren) en groep(en). Contante betaling is niet mogelijk.

Overige informatie
Als uw kind na de kerstvakantie op school komt, wordt u verzocht de helft van vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Vindt u het bedrag te hoog om in één keer te betalen, kunt u een e-mail sturen aan de penningmeester (Mw. Sabine van Eck) voor een betalingsregeling. U kunt dan in termijnen betalen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de ouderraad via het e-mailadres: or.tjalk@stichtingschool.nl.