Intern Begeleider (IB)

Mendy Willems is de Intern Begeleider (IB-er) van onze school. Zij is om en om op beide locaties aanwezig. De intern begeleider heeft een specifieke taak op school. Ze coördineert de extra ondersteuning voor kinderen van groep 1 tot en met groep 8 met een specifieke onderwijsbehoefte. De ondersteuning kan zowel door de school zelf als door hulpverleningsinstanties plaatsvinden. Ze zorgt ervoor dat zowel leerproblemen als gedrags- en ontwikkelingsproblemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. Dit doet ze door het verzamelen en ordenen van gegevens van kinderen uit toetsen, observaties en gesprekken met leerkrachten en ouders. Ze zorgt voor een goed functionerend leerlingvolgsysteem en adequaat toets materiaal.

De IB-er coacht in de begeleiding van kinderen die extra hulp nodig hebben of schakelt externe hulp in. Ze biedt leerkrachten hulp bij het schrijven van groepsplannen en individuele handelingsplannen en heeft een spilfunctie in de contacten van de school met externe instellingen op het gebied van extra ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan: Ondersteuningsteam (OT), GGD, Schoolmaatschappelijk werk, Onderwijsloket, logopedie, Geestelijke Gezondheidszorg, Regionaal Expertisecentra (REC’s), leerplichtambtenaar, AMK, veilig thuis, Speciaal (Basis) Onderwijs of een orthopedagoog.

Om de ondersteuning voor de kinderen en hun ouders vroegtijdig, snel en effectief in te zetten is er iedere maand een overleg tussen de intern begeleider en het OT. (jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk) Tevens is er iedere maand een overleg tussen de IB-er en de orthopedagoog. De intern begeleider neemt deel aan het IB-netwerk om haar eigen deskundigheid te bevorderen, ervaringen te delen met andere IB-ers en knelpunten te bespreken.

Aanwezig:

Maandag, dinsdag, woensdag (1x per 2 weken), donderdag