Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan binnen de school. Veel mensen zullen zich afvragen: wat is de medezeggenschapsraad? Wat doen ze zoal? Heeft de MR invloed als het gaat over belangrijke beslissingen voor de school? Praat de MR mee als het gaat over veiligheid en plezier op school? Heeft de MR invloed op de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage?
Op deze pagina proberen we op deze vragen een antwoord te geven. Omdat het hier om een beknopt overzicht gaat, komen lang niet alle onderwerpen aan bod. Mocht u met vragen blijven zitten, schroom dan niet om één van de MR-leden aan te schieten.

Wie neemt op school de beslissingen?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode of de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school, etc. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding. Een school heeft ook een schoolbestuur (bij onze school is dat Stichting SchOOL). Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school!

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?
In de medezeggenschapsraad zijn zowel de ouders als de personeelsleden vertegenwoordigd. De verdeling tussen personeel en ouders in de medezeggenschapsraad is fifty-fifty. In het geval van onze school gaat het om vier ouders en vier personeelsleden. De directeur is adviserend lid namens het schoolbestuur.

Waarover praat de medezeggenschapsraad?
In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. De medezeggenschapsraad zorgt er voor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de medezeggenschapsraad ook tussentijds zijn achterban informeren. Zo kunnen alle ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt.

Blijft het bij praten alleen?
De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de medezeggenschapsraad heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de medezeggenschapsraad zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de medezeggenschapsraad dergelijke besluiten niet nemen. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Hoeveel tijd kost het lidmaatschap?
Niet erg veel. Eenmaal per maand, met uitzondering van de zomervakantie, komt de medezeggenschapsraad bijeen om overleg te plegen over de lopende zaken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Eenmaal per jaar, aan het begin van het nieuwe schooljaar, vindt de jaarvergadering plaats.

Hoe kan ik me aanmelden als nieuw lid?
Officieel worden er éénmaal per twee jaar verkiezingen gehouden voor de oudergeleding. Wanneer er aftredende leden zijn, komt er meestal een oproep in de Tjalkpost. De zittingsduur is twee jaar. Bij verkiezingen kunnen zittende leden zich herkiesbaar stellen.

Hoe kom ik in contact met de MR?
U kunt de MR per e-mail bereiken op: mr.tjalk@stichtingschool.nl. Deze e-mail komt bij alle leden terecht.

Leden van de MR.
Vergaderdata van de MR.
Notulen van MR-vergaderingen.