MR – Algemene informatie

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke taak binnen de school. Maar wat doet de MR zoal? Heeft de MR invloed als het gaat over belangrijke beslissingen voor de school? Praat de MR mee als het gaat over veiligheid en plezier op school? Heeft de MR invloed op de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, op de schoolvakanties, op de schooltijden, op …?
Op deze pagina willen we hier graag een antwoord op geven. Mocht u vragen hebben of iets niet duidelijk zijn, dan horen wij, dat graag, persoonlijk of via de mail.
Wie neemt op school de beslissingen?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode of over de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals het vakantierooster, een verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, het overblijven. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding. Daarnaast is er het schoolbestuur (voor onze school is dat Stichting SchOOL). Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.
Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?
In de medezeggenschapsraad zijn zowel de ouders als de personeelsleden gelijk vertegenwoordigd. Op basis van het leerlingenaantal van onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. De directeur van de Tjalk is bij het eerste deel gedeelte van onze vergaderingen aanwezig om informatie te delen en zaken toe te lichten.
Waarover praat de medezeggenschapsraad?
In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de medezeggenschapsraad ook onderwerpen aankaarten bij het bestuur. Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat zij heeft gedaan. De medezeggenschapsraad zorgt er voor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de medezeggenschapsraad ook tussentijds zijn achterban informeren. Zo kunnen alle ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt.
Blijft het bij praten alleen?
De medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de medezeggenschapsraad heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de medezeggenschapsraad geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de medezeggenschapsraad zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de medezeggenschapsraad dergelijke besluiten niet nemen. De bevoegdheden zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.
Hoeveel tijd kost het lidmaatschap?
Eenmaal per maand, met uitzondering van de zomervakantie en de maand december, komt de medezeggenschapsraad bijeen om overleg te plegen over de lopende zaken. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u aanwezig wilt zijn, horen wij dat graag. Eenmaal per jaar, meestal in de maand november vindt de gezamenlijke jaarvergadering van de MR en OR (Ouderraad) plaats.
Hoe kan ik me aanmelden als nieuw lid?
Officieel worden er éénmaal per twee jaar verkiezingen gehouden voor de oudergeleding. Wanneer er aftredende leden zijn, komt er meestal een oproep in de Tjalkpost en op de website. De zittingsduur is twee jaar. Bij verkiezingen kunnen zittende leden zich herkiesbaar stellen.
Hoe kom ik in contact met de MR?
U kunt de MR per e-mail bereiken op: mr.tjalk@stichtingschool.nl. Deze e-mail komt bij alle MR leden terecht.

MR – leden
Annika van der Toorn-Mulder oudergeleding
Dennis Nijman oudergeleding
Hannah Karst oudergeleding

Cynthia Zieltjens teamgeleding
Nouchka Schopenhouer teamgeleding, contactpersoon TSO/BSO

MR – Vergaderdata
Zie pagina MR-Vergaderdata

Hoe kom ik in contact met de MR?
U kunt de MR per e-mail bereiken op: mr.tjalk@stichtingschool.nl. Deze e-mail komt bij alle leden terecht.

Leden van de MR.
Vergaderdata van de MR.
Notulen van MR-vergaderingen.