Onderwijs

Toelichting op de drie Daltonprincipes

Zelfstandigheid

Kinderen krijgen veel gelegenheid om zelf te leren. Door ontdekkend bezig te zijn of door zelfstandig te oefenen. De nieuwe leerstof wordt groepsgewijs aangeboden, waarbij de groepssamenstelling kan wisselen. Door te werken met Daltonuren begeleidt de leerkracht de kinderen stap voor stap in de richting van geheel zelfstandig werken. Het werken met taken en het opbouwen van zelfstandigheid begint bij ons in groep 1 met een eenvoudige taak.

Samenwerking

Het principe samenwerken vormt de basis van het leren van en met elkaar, en elkaar accepteren en respecteren. Samenwerken is niet alleen hulp geven en krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar anderen, je mening leren verwoorden en die mening weer bijstellen als er betere argumenten komen van medeleerlingen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid

De kinderen leren in vrijheid keuzen te maken, en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. De vrijheid van de één eindigt waar die van de ander belemmerd wordt, waarbij de grenzen, afhankelijk van het individu, te verschuiven zijn. Experimenteren in de school als mini-maatschappij geeft ruimte voor ontwikkeling van zelfdenkende, zelfbeslissende, verantwoordelijke mensen.

De drie Daltonuitgangspunten vormen de basis van het onderwijskundig en pedagogisch handelen. Een hulpmiddel hierbij is de weektaak. In het Daltonuur kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan de leerstof van de weektaak. Hierbij kunnen ze keuzen maken in o.a.:

  • de volgorde van de vakken
  • al dan niet samenwerken met medeleerlingen
  • de werkplek

Zelf verantwoordelijk leren speelt dus een belangrijke rol op een Daltonschool. Naarmate de leerling vordert in dit leerproces wordt de rol van de leerkracht steeds meer die van begeleider. Via een zorgsysteem worden kinderen met leer- en/ of gedragsproblemen ondersteund. Meer informatie over de Daltononderwijs leest u hier.