SchOOLwiki

zoekopdracht

26 resultaten in categorie ""

Bestuur

Stichting SchOOL Postbus 2451 8203 AL  Lelystad T: 0320-767700 E: info@stichtingschool.nl @: www.stichtingschool.nl   Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB...
Lees verder

Borgen

Borgen "Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit" Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in...
Lees verder

De relatie school en omgeving

De school is actief lid van de Nederlandse Dalton Vereniging, de NDV. Dat houdt in, dat er geparticipeerd wordt in regionale bijeenkomsten, dat cursussen worden gevolgd en dat wordt deelgenomen aan de vijfjaarlijkse visitatie vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging om het daltongehalte in ons onderwijs...
Lees verder

Directie

Trudy de Lange (directeur) E: t.d.lange@stichtingschool.nl T: 0320-250445  ...
Lees verder

Effectiviteit/doelmatigheid

Effectiviteit/doelmatigheid "Efficiency measure " a simple and economic reorganization of the school" Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een...
Lees verder

Groepering

De groepen 1/2 zijn heterogene groepen, evenals de groep 4/5. De andere groepen zijn homogeen ingedeeld; dat wil zeggen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De samenstelling van de groepen is zodanig, dat elke groep een werkbaar aantal heeft. Binnen het daltononderwijs is door de...
Lees verder

Groepsgrootte

We streven binnen de school naar een gemiddelde groepsgrootte van 26 leerlingen. De groepsgrootte is een gemiddelde en geen maximale en is afhankelijk van het aanbod van het aantal leerlingen per groep per jaar. Vanaf groep 3 streeft de school naar homogene groepen, dat wil zeggen...
Lees verder

Groepsverdeling

Volgt binnenkort...
Lees verder

Kernwaarden daltononderwijs

Kernwaarden van het Daltononderwijs: In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse daltononderwijs vertrouwd geraakt met het hanteren van drie kernwaarden: Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen (1), zelfstandigheid (2) en samenwerken (3). Deze waarden zijn en blijven van belang en worden aangevuld met nog drie kernwaarden:...
Lees verder

Kwaliteitszorg

De Tjalk kent twee soorten kwaliteitszorg. De interne kwaliteitszorg; dat zijn rapporten, registratie van vorderingen van kinderen, procedures, afspraken enz. De externe kwaliteitszorg; dat zijn het schooltoezicht door de onderwijsinspectie, de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging en de verantwoording aan het College van Bestuur. Het doel...
Lees verder

Leiderschapsteam (LT)

Het leiderschapsteam (LT) bestaat uit: Mevrouw T. (Trudy) de Lange Directeur stuur e-mail Mevrouw I. (Ilona) Peschel Intern begeleider zorg stuur e-mail Mevrouw A. (Ans) Aarnink Intern begeleider zorg stuur e-mail  _ Mevrouw M. (Mendy) Meenderink Onderwijsleider rekenen stuur e-mail Mevrouw M. (Marian) Laagkemper Onderwijsleider taal stuur e-mail Mevrouw A. (Ans) Aarnink wordt, wegens ziekte vervangen door mevrouw A. (Anita) Rasker....
Lees verder

Reflectie

Reflectie "I would be the first to hear welcome criticism" Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie...
Lees verder

Rijksinspectiekantoor Utrecht

Rijksinspectiekantoor Utrecht sector primair onderwijs Postbus 2730 3500 GS  Utrecht telefoon: 030 6690600...
Lees verder

Samenwerken

Samenwerken "The school functions as a social community" Dit beginsel is wellicht het meest essentiële voor de manier van werken/omgaan met elkaar binnen het daltononderwijs. Het samenwerken, daarbij rekening houdend met elkaars (on-)mogelijkheden leidt tot een onderlinge band, een wijze van omgaan met elkaar uitgaande van wat...
Lees verder

Schoolgegevens OBS De Tjalk

Openbare Basisschool voor daltononderwijs de Tjalk Tjalk 29-41 (hoofdlocatie, groepen 1 t/m 3) 8232 LT  Lelystad Telefoon: 0320 250445, keuzemenu 1 Tjalk 22-45 (groepen 4 t/m 8) 8232 MA  Lelystad telefoon: 0320 250445, keuzemenu 2 E-mail:            t.d.lange@stichtingschool.nl Website:          www.daltontjalklelystad.nl Op onze website kunt u informatie vinden over de school. Bij...
Lees verder

Schoolgids

Openbare daltonbasisschool de Tjalk heeft een schoolgids uitgebracht. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de gang van zaken op onze school. U vindt in deze gids o.a.: Wat is een daltonschool en waar staan we voor: Openbare daltonbasisschool de Tjalk heeft de officiële erkenning als...
Lees verder

Schoolgrootte

Daltonschool de Tjalk telde op 1 oktober 2015 (ministeriële teldatum) 342 leerlingen. Gedurende schooljaar 2015 - 2016 zal het leerlingaantal oplopen naar tegen de 375 leerlingen....
Lees verder

Schoolplan

Onze school heeft een meerjaren-nascholingsplan opgesteld, gebaseerd op het schoolplan 2011 - 2015. Het nieuwe schoolplan 2015-2019 wordt in de periode augustus 2015 t/m december 2015 geschreven, onder monitoring van de kwaliteitsmedewerker van Stichting SchOOL. Scholingsonderwerpen in het schooljaar 2015 – 2016  zijn: continuering opbrengstgericht werken, Continu...
Lees verder

Schoolregels van OBS De Tjalk

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat, dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit, dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert. Dat houdt...
Lees verder

Visie / missie

Wij hebben in september 2015 met alle leerkrachten een nieuwe visie geformuleerd voor de komende jaren op de Tjalk en ons georiënteerd op de manier waarop wij met Daltonbasisschool de Meander willen gaan samenwerken. De Tjalk en de Meander zijn partnerscholen en willen van elkaar...
Lees verder

Visie in streefbeelden

De visie van onze daltonschool hebben we verwoord in streefbeelden. Levensbeschouwelijke / maatschappelijke dimensie Wij zijn een openbare daltonschool en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor andere(n) en respect voor het andere centraal staat. Dat betekent dat wij regelmatig stilstaan bij de wijze...
Lees verder

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Voor het tot stand komen van echte communicatie is luisteren naar elkaar een voorwaarde. Wij proberen met open vragen de aandacht en het zelf denken van de leerlingen te stimuleren. Een ‘juiste’ oplossing wordt niet voorgezegd, of gegeven door de medeleerlingen, leerkrachten of de methoden....
Lees verder

Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en vertrouwen

Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen "Freedom and responsibility together perform the miracle" Zwart-wit geredeneerd, vanuit een klassikale schoolorganisatie zou de eerste reactie kunnen zijn dat vrijheid kan leiden tot ordeloosheid. Niets is minder waar. Binnen het daltononderwijs heeft ieder kind de vrijheid om: grenzen af te...
Lees verder

Waarom een schoolgids?

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een document voor ouders waarin de school zichzelf en met name de werkwijze beschrijft. In de schoolgids maakt de school voor ouders duidelijk welke doelen worden nagestreefd, en hoe doelen worden...
Lees verder

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid "Experience is the best and indeed the only real teacher" Binnen de klassikale school zien we vooral de leerkracht die aan het woord is, en de leerlingen die luisteren. Daarna wordt werk opgegeven, de kinderen maken opgaven en de leerkracht kijkt na. Het leerplezier van veel...
Lees verder

Zorg voor leerlingen met specfieke behoeften

Op school proberen we integrale leerlingenzorg gestalte te geven. Voor leerlingen, die behoefte hebben aan kleinere stapjes en voor leerlingen die sneller door de leerstof kunnen wordt een specifieke aanpak beschreven in het groepsplan. In het groepsplan wordt middels subgroepen aangegeven op welk domein de...
Lees verder