SchOOLwiki

zoekopdracht

5 resultaten in categorie "namen-en-adressen"

Bestuur

Stichting SchOOL Postbus 2451 8203 AL  Lelystad T: 0320-767700 E: info@stichtingschool.nl @: www.stichtingschool.nl   Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit College wordt gevormd door Jonna Merkx, de directeur bedrijfsvoering Chantal Bos en HRM Erika Niezen. Zij zijn verantwoordelijk voor 19 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft in totaal 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De medewerkers van dit bureau helpen in beleidsvoorbereidende, informerende en adviserende zin bij de uitvoering van de taken. De stichting is gehuisvest aan de Meenthoek 1, 8224 BS  Lelystad (postadres: postbus 2451, 8203 AL). Allen zijn bereikbaar via het algemene nummer 0320 767700. Zie ook www.stichtingschool.nl....
Lees verder

Directie

Priscilla Ruijmgaart (directeur) E: p.ruijmgaart@stichtingschool.nl T: 0320-250445  ...
Lees verder

Kwaliteitszorg

De Tjalk kent twee soorten kwaliteitszorg. De interne kwaliteitszorg; dat zijn rapporten, registratie van vorderingen van kinderen, procedures, afspraken enz. De externe kwaliteitszorg; dat zijn het schooltoezicht door de onderwijsinspectie, de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging en de verantwoording aan het College van Bestuur. Het doel van kwaliteitszorg is: bewaken en verbeteren van het product onderwijs. De kwaliteitszorg richt zich op een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld leeropbrengsten, contacten met ouders, zelfstandig werken, besteding budgetten enz. Feitelijk is kwaliteitszorg in het onderwijs, het afleggen van verantwoording aan ouders en maatschappij. Om de kwaliteit van het onderwijs in brede zin te bewaken en te verbeteren is gekozen voor een kwaliteitsinstrument, die de vier domeinen van het onderwijs in een bepaalde periode, uitstrekkend over een periode van minimaal 4 jaar meet. Deze vier domeinen zijn: onderwijsleerproces; opbrengsten; schoolcondities; eigen specifieke onderwerpen als de inhoud van het daltononderwijs. De domeinen zijn weer onderverdeeld in een groot aantal onderwerpen. De operationalisering van kwaliteitszorg laat zich vertalen in zes fasen: onderwerp kiezen; kwaliteit beschrijven; kwaliteit beoordelen; analyse van gegevens; eventueel: verbeterplan opstellen en realiseren; borging in de schoolorganisatie. Op de Tjalk wordt gebruik gemaakt van het Inspectieverslag en het verslag van de visitatiecommissie van de NDV. In het schoolplan 2011 - 2015 staat beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de Tjalk. Elk jaar wordt de kwaliteit beschreven in het jaarverslag. Het laatste jaarverslag is geschreven in augustus 2014 door de toenmalige directeur  dhr. Z. van der Houwen. In juni 2015 is er een plan van bevindingen geschreven door dhr. J. Verstappen, directeur a.i. Vanaf augustus tot en met december 2015 wordt er een nieuw schoolplan geschreven. Concreet betekent kwaliteitszorg ook het werken met behulp van moderne leermethoden. Bij het kiezen van een methode worden vragen gesteld als: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode, is het materiaal aantrekkelijk en past het binnen het daltononderwijs. Nog belangrijker dan methoden, zijn de mensen die er werken. Aan hen vertrouwt u uw kind toe. Zij zorgen ervoor dat de school een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind is en dat de methoden zinvol worden gebruikt. Zoals op een daltonschool verwacht mag worden, is er veel samenwerking tussen leerkrachten en onderwijsondersteuners. Om de doelstellingen uit te kunnen voeren zijn er enige studiedagen per jaar en scholen de leerkrachten zich regelmatig op breed terrein in het werken op een daltonschool. In april 2011 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht en kwam tot de conclusie, dat alle van belang zijnde indicatoren voldoende waren. De inspectie heeft geconstateerd dat de Tjalk voldoet aan de landelijke normen en heeft de school het predicaat basisarrangement gegeven.  In oktober 2015 krijgt de Tjalk een nieuw kwaliteitsonderzoek....
Lees verder

Rijksinspectiekantoor Utrecht

Rijksinspectiekantoor Utrecht sector primair onderwijs Postbus 2730 3500 GS  Utrecht telefoon: 030 6690600...
Lees verder

Schoolplan

Onze school heeft een meerjaren-nascholingsplan opgesteld, gebaseerd op het schoolplan 2011 - 2015. Het nieuwe schoolplan 2015-2019 wordt in de periode augustus 2015 t/m december 2015 geschreven, onder monitoring van de kwaliteitsmedewerker van Stichting SchOOL. Scholingsonderwerpen in het schooljaar 2015 – 2016  zijn: continuering opbrengstgericht werken, Continu verbeteren van Klasse Pro scholing op het terrein van meer/hoogbegaafde kinderen in het kader van het project Be Cool daltonscholing door Hogeschool Saxion. ...
Lees verder