SchOOLwiki

zoekopdracht

5 resultaten in categorie "ontwikkeling-van-het-onderwijs"

De relatie school en omgeving

De school is actief lid van de Nederlandse Dalton Vereniging, de NDV. Dat houdt in, dat er geparticipeerd wordt in regionale bijeenkomsten, dat cursussen worden gevolgd en dat wordt deelgenomen aan de vijfjaarlijkse visitatie vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging om het daltongehalte in ons onderwijs te toetsen en tevens het daltoncertificaat en daarmee de erkenning als daltonschool te behouden. In het schooljaar 2014-2015 is onze school gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze visitatie had tot resultaat, dat onze school voor een nieuwe periode van vijf jaar is gecertificeerd. Het certificaat hangt in de middenruimte. De school participeert in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Weer Samen Naar School) openbaar onderwijs Lelystad. De school is lid van de openbare bibliotheek, van het Centrum Kunstzinnige Vorming, wordt inhoudelijk begeleid door afwisselend onderwijsdiensten en hogescholen en heeft contacten met de GGD. Vanuit onder meer de Hogescholen Amsterdam, Zwolle en Almere komen regelmatig studenten stage lopen, evenals vanuit het ROC Flevoland, de openbare scholengemeenschappen en het CIOS....
Lees verder

Kwaliteitszorg

De Tjalk kent twee soorten kwaliteitszorg. De interne kwaliteitszorg; dat zijn rapporten, registratie van vorderingen van kinderen, procedures, afspraken enz. De externe kwaliteitszorg; dat zijn het schooltoezicht door de onderwijsinspectie, de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging en de verantwoording aan het College van Bestuur. Het doel van kwaliteitszorg is: bewaken en verbeteren van het product onderwijs. De kwaliteitszorg richt zich op een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld leeropbrengsten, contacten met ouders, zelfstandig werken, besteding budgetten enz. Feitelijk is kwaliteitszorg in het onderwijs, het afleggen van verantwoording aan ouders en maatschappij. Om de kwaliteit van het onderwijs in brede zin te bewaken en te verbeteren is gekozen voor een kwaliteitsinstrument, die de vier domeinen van het onderwijs in een bepaalde periode, uitstrekkend over een periode van minimaal 4 jaar meet. Deze vier domeinen zijn: onderwijsleerproces; opbrengsten; schoolcondities; eigen specifieke onderwerpen als de inhoud van het daltononderwijs. De domeinen zijn weer onderverdeeld in een groot aantal onderwerpen. De operationalisering van kwaliteitszorg laat zich vertalen in zes fasen: onderwerp kiezen; kwaliteit beschrijven; kwaliteit beoordelen; analyse van gegevens; eventueel: verbeterplan opstellen en realiseren; borging in de schoolorganisatie. Op de Tjalk wordt gebruik gemaakt van het Inspectieverslag en het verslag van de visitatiecommissie van de NDV. In het schoolplan 2011 - 2015 staat beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de Tjalk. Elk jaar wordt de kwaliteit beschreven in het jaarverslag. Het laatste jaarverslag is geschreven in augustus 2014 door de toenmalige directeur  dhr. Z. van der Houwen. In juni 2015 is er een plan van bevindingen geschreven door dhr. J. Verstappen, directeur a.i. Vanaf augustus tot en met december 2015 wordt er een nieuw schoolplan geschreven. Concreet betekent kwaliteitszorg ook het werken met behulp van moderne leermethoden. Bij het kiezen van een methode worden vragen gesteld als: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode, is het materiaal aantrekkelijk en past het binnen het daltononderwijs. Nog belangrijker dan methoden, zijn de mensen die er werken. Aan hen vertrouwt u uw kind toe. Zij zorgen ervoor dat de school een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind is en dat de methoden zinvol worden gebruikt. Zoals op een daltonschool verwacht mag worden, is er veel samenwerking tussen leerkrachten en onderwijsondersteuners. Om de doelstellingen uit te kunnen voeren zijn er enige studiedagen per jaar en scholen de leerkrachten zich regelmatig op breed terrein in het werken op een daltonschool. In april 2011 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht en kwam tot de conclusie, dat alle van belang zijnde indicatoren voldoende waren. De inspectie heeft geconstateerd dat de Tjalk voldoet aan de landelijke normen en heeft de school het predicaat basisarrangement gegeven.  In oktober 2015 krijgt de Tjalk een nieuw kwaliteitsonderzoek....
Lees verder

Schoolplan

Onze school heeft een meerjaren-nascholingsplan opgesteld, gebaseerd op het schoolplan 2011 - 2015. Het nieuwe schoolplan 2015-2019 wordt in de periode augustus 2015 t/m december 2015 geschreven, onder monitoring van de kwaliteitsmedewerker van Stichting SchOOL. Scholingsonderwerpen in het schooljaar 2015 – 2016  zijn: continuering opbrengstgericht werken, Continu verbeteren van Klasse Pro scholing op het terrein van meer/hoogbegaafde kinderen in het kader van het project Be Cool daltonscholing door Hogeschool Saxion. ...
Lees verder

Visie / missie

Wij hebben in september 2015 met alle leerkrachten een nieuwe visie geformuleerd voor de komende jaren op de Tjalk en ons georiënteerd op de manier waarop wij met Daltonbasisschool de Meander willen gaan samenwerken. De Tjalk en de Meander zijn partnerscholen en willen van elkaar leren. ...
Lees verder

Visie in streefbeelden

De visie van onze daltonschool hebben we verwoord in streefbeelden. Levensbeschouwelijke / maatschappelijke dimensie Wij zijn een openbare daltonschool en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor andere(n) en respect voor het andere centraal staat. Dat betekent dat wij regelmatig stilstaan bij de wijze waarop dat respect zichtbaar is voor kinderen, voor leerkrachten en voor ouders. Wij leven in een wereld die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt in een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent dat wij de kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven. Pedagogisch / onderwijskundige dimensie Wij gaan er van uit dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er zo positief mogelijk mee omgaat. Wij willen op een (positief) pedagogische wijze met elkaar en met de omgeving omgaan. In opvoedkundige zin, in de omgang met de kinderen, gaat het daltononderwijs ervan uit dat kinderen: respect zullen gaan tonen wanneer men hen respectvol bejegent; zich verantwoordelijk zullen gaan voelen voor de uitvoering van bepaalde taken en/of het groepsgebeuren, wanneer hen die kansen voldoende worden geboden; zelf creatief naar oplossingen voor problemen zullen blijven zoeken, wanneer ze daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Een en ander verloopt natuurlijk, vanwege de innerlijke/aangeboren motivatie van kinderen. Elk kind heeft: de wens om dingen zelf ook (of beter) te kunnen of te weten; de wens om ergens bij te horen en/of ergens een veilig plekje te hebben. In de dagelijkse omgang betekent dat, op het niveau van de drie daltonprincipes vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking, dat wordt nagedacht over welke afspraken met kinderen gemaakt moeten worden om één en ander goed te laten verlopen. De pedagogisch/onderwijskundige opdracht van onze daltonschool is om: de kinderen taakbesef bij te brengen en taakbewust te leren handelen; de kinderen actief bij het leren te betrekken; aan het kind helderheid te verschaffen ten aanzien van de gestelde einddoelen; het kind voelt zich rustiger en krijgt meer zelfvertrouwen; kinderen te leren meer rekening met elkaar te houden, samen te werken en elkaar te helpen. In het dynamisch proces (wat opvoeden is), verwachten we in samenspraak met ouders, zo’n omgeving te creëren, dat elk kind zich optimaal kan ontplooien....
Lees verder