SchOOLwiki

zoekopdracht

7 resultaten in categorie "uitgangspunten-daltononderwijs"

Borgen

Borgen "Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit" Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor dalton liggen in het team van de school. Het daltononderwijs zet ook sterk in op het maatjesleren van scholen binnen en buiten een regio. Onze school borgt de kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven....
Lees verder

Effectiviteit/doelmatigheid

Effectiviteit/doelmatigheid "Efficiency measure " a simple and economic reorganization of the school" Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig....
Lees verder

Kernwaarden daltononderwijs

Kernwaarden van het Daltononderwijs: In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse daltononderwijs vertrouwd geraakt met het hanteren van drie kernwaarden: Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen (1), zelfstandigheid (2) en samenwerken (3). Deze waarden zijn en blijven van belang en worden aangevuld met nog drie kernwaarden: Effectiviteit/doelmatigheid (4), reflectie (5) en borging (6). De woorden vertrouwen, verantwoording en verantwoordelijkheid omkaderen de zes kernwaarden. Met behulp van de kernwaarden wordt getracht het leer- en leefklimaat in de school op elkaar af te stemmen.  ...
Lees verder

Reflectie

Reflectie "I would be the first to hear welcome criticism" Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken....
Lees verder

Samenwerken

Samenwerken "The school functions as a social community" Dit beginsel is wellicht het meest essentiële voor de manier van werken/omgaan met elkaar binnen het daltononderwijs. Het samenwerken, daarbij rekening houdend met elkaars (on-)mogelijkheden leidt tot een onderlinge band, een wijze van omgaan met elkaar uitgaande van wat een ieder kan en niet van wat een ander niet kan. Binnen deze visie is er duidelijk plaats voor kinderen die leertechnisch minder presteren dan wat verwacht zou mogen worden. Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Een school die volgens de dalton-ideologie werkt, schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak. Binnen daltonscholen valt het op dat leerlingen toleranter tegen elkaar worden, ze kunnen beter samenwerken. De sfeer en rust in de school en op het schoolplein zal toenemen, het pesten zal worden teruggedrongen. Het principe samenwerken vormt de basis van het leren van en aan elkaar, het leren omgaan met elkaar. Maar ook voor het willen openstellen voor een ander. De kinderen mogen elkaar op weg helpen, waarbij duidelijk is dat voorzeggen van het goede antwoord geen echte hulp is. Door hun manier van handelen proberen de leerkrachten de basis te leggen voor samenwerking. Rechten en plichten, waarden en normen kunnen worden besproken in het kringgesprek. De groepsregels worden samen vastgesteld. Het is belangrijk dat de kinderen begrijpen waarom er regels zijn en dat ze zinvol zijn. Samenwerkend leren, waarbij de kinderen van elkaar afhankelijk zijn om tot goed resultaat te komen, is een werkvorm die we toepassen. Samenwerken is dan niet alleen hulp geven en hulp krijgen, maar ook overleggen, luisteren naar anderen, je mening leren verwoorden en die mening weer bijstellen als er betere argumenten komen van medeleerlingen. De dalton-uitgangspunten vormen de basis van het onderwijskundig en pedagogisch handelen. Het leidende onderwijskundige principe is dat het kind van ontwikkelingsgericht naar zelfontdekkend, leert. Om dat te kunnen, moet het kind de taak kunnen overzien. Het moet weten wat het leerdoel is en aan welke normen het moet voldoen. Het leerdoel wordt bepaald door de eisen van de overheid (de kerndoelen) en de eisen van de samenleving. Wij hebben een beeld voor ogen van de school als plek waar kinderen graag zijn en waar zij hun cognitieve- en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Dat willen wij doen door adaptief onderwijs te geven, waarbij wij rekening houden met verschillen tussen kinderen. Daarbij willen wij vooral het zelfvertrouwen en de competentie-ervaringen van kinderen stimuleren. Tenslotte willen we zorgen voor afstemming van het onderwijs op de leef- en belevingswereld van de kinderen. Een voorwaarde daarbij is, dat de school ook voor de leerkrachten een veilige plek is. Hieraan wordt in de komende jaren invulling gegeven door duidelijkheid te scheppen over taken en verantwoordelijkheden. Tevens willen wij de komende jaren de individuele kwaliteiten van elk teamlid meer benutten, zodat onze school ook een plek is waar leerkrachten (nog) meer tot hun recht komen. De onderwijskundige en pedagogische principes dienen hun vertaling te krijgen in de schoolorganisatie. Alle kinderen verwerken een deel van de speel/leerstof zelf: al of niet in samenwerking met medeleerlingen; naar keuze met of zonder directe begeleiding van de leerkracht; op een zelf gekozen, en daarvoor bestemde, werkplek in de school. Er wordt per definitie een taak opgegeven, die meer omvat dan het werk voor dat bepaalde moment en voor de volgende keer. Daardoor kan het kind, afhankelijk van de ontwikkeling en de leeftijd de stappen zetten om een dag-, meerdagen-, week- of maandtaak tot een goed einde te brengen. De daltonprincipes: zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid en samenwerking, bepalen ons onderwijskundig /pedagogisch handelen....
Lees verder

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Voor het tot stand komen van echte communicatie is luisteren naar elkaar een voorwaarde. Wij proberen met open vragen de aandacht en het zelf denken van de leerlingen te stimuleren. Een ‘juiste’ oplossing wordt niet voorgezegd, of gegeven door de medeleerlingen, leerkrachten of de methoden. Wij leren de kinderen in vrijheid keuzen te maken, en voor die keuzen de verantwoordelijkheid te dragen. De leerkrachten helpen de kinderen hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen; daarbij hoort ook het werken aan creatief denken en het ontwikkelen van creativiteit. De vrijheid van de één eindigt waar die van de ander belemmerd wordt, waarbij de grenzen, afhankelijk van het individu, te verschuiven zijn. Dit geeft een relatieve onzekerheid waar we onze leerlingen mee leren omgaan. Experimenteren in de school als minimaatschappij geeft ruimte voor ontwikkeling van zelf-denkende, zelf-beslissende, verantwoordelijke mensen....
Lees verder

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid "Experience is the best and indeed the only real teacher" Binnen de klassikale school zien we vooral de leerkracht die aan het woord is, en de leerlingen die luisteren. Daarna wordt werk opgegeven, de kinderen maken opgaven en de leerkracht kijkt na. Het leerplezier van veel kinderen verdwijnt echter als sneeuw voor de zon als ze de hele dag moeten luisteren naar een leerkracht die al voor de zoveelste keer diezelfde sommen uitlegt die zij toch wel snappen, of .... misschien wel nooit zullen begrijpen. Deze werkwijze wordt bij het zelfstandig werken veelal losgelaten. De leerkracht geeft de taak op en vervolgens probeert het kind zelfstandig (of met anderen) een oplossing te zoeken. Wanneer het kind er niet uitkomt, kan de hulp van een andere leerling worden ingeroepen. Is dat niet mogelijk dan kan het kind eerst over gaan op een ander deel van de taak en zijn vraagteken wordt op tafel gezet. De leerkracht weet nu dat het kind tegen een probleem aanloopt. Doordat de kinderen meerdere taken krijgen, blijven ze altijd aan het werk. Dit neemt niet weg dat de leerkracht instructiemomenten voor groepen kinderen of de hele klas organiseert.  ...
Lees verder