SchOOLwiki

zoekopdracht

4 resultaten in categorie "vrijheid-en-verantwoordelijkheid-daltonprincipes"

Kernwaarden daltononderwijs

Kernwaarden van het Daltononderwijs: In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse daltononderwijs vertrouwd geraakt met het hanteren van drie kernwaarden: Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen (1), zelfstandigheid (2) en samenwerken (3). Deze waarden zijn en blijven van belang en worden aangevuld met nog drie kernwaarden: Effectiviteit/doelmatigheid (4), reflectie (5) en borging (6). De woorden vertrouwen, verantwoording en verantwoordelijkheid omkaderen de zes kernwaarden. Met behulp van de kernwaarden wordt getracht het leer- en leefklimaat in de school op elkaar af te stemmen.  ...
Lees verder

Schoolgids

Openbare daltonbasisschool de Tjalk heeft een schoolgids uitgebracht. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de gang van zaken op onze school. U vindt in deze gids o.a.: Wat is een daltonschool en waar staan we voor: Openbare daltonbasisschool de Tjalk heeft de officiële erkenning als daltonschool in 1984 gekregen. Daarmee is de Tjalk lange tijd de enige daltonschool in Lelystad geweest. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen. Elke daltonschool baseert het onderwijs op drie uitgangspunten: zelfstandigheid vrijheid / verantwoordelijkheid samenwerking Onderwijs: De Tjalk als daltonschool gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De pedagogische principes van het daltononderwijs, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, zijn de kern van het onderwijsleerproces. Elk kind kan verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen ontwikkeling. Naarmate het kind ouder wordt kan het bewuster kiezen uit: het eigen tempo van leren de volgorde van vakken en taken het tijdstip wanneer welke taak wordt toegepast het kiezen met wie het wil samenwerken de afspraken die worden gemaakt met de leerkracht over de controle en verantwoording voor de eigen leerresultaten Schoolklimaat: Het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving waarin bij de kinderen: een passie voor leren verder wordt ontwikkeld alle mogelijkheden worden benut invloed ontstaat op het eigen leerproces het beeld ontstaat dat er alleen maar winnaars zijn Ouders: Een van de uitgangspunten van het daltononderwijs is samenwerking. Dat betekent dat ouders en school nauw samenwerken en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. U begrijpt dat we de daltonprincipes hoog in ons vaandel hebben staan en dat de school samen met de leerlingen en ouders/verzorgers van deze leerlingen er voor moeten zorgen dat we de daltonprincipes ook daadwerkelijk waar kunnen maken. Tot slot wensen wij de leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en overig personeel van onze school een prettig schooljaar toe. De directie....
Lees verder

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Voor het tot stand komen van echte communicatie is luisteren naar elkaar een voorwaarde. Wij proberen met open vragen de aandacht en het zelf denken van de leerlingen te stimuleren. Een ‘juiste’ oplossing wordt niet voorgezegd, of gegeven door de medeleerlingen, leerkrachten of de methoden. Wij leren de kinderen in vrijheid keuzen te maken, en voor die keuzen de verantwoordelijkheid te dragen. De leerkrachten helpen de kinderen hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen; daarbij hoort ook het werken aan creatief denken en het ontwikkelen van creativiteit. De vrijheid van de één eindigt waar die van de ander belemmerd wordt, waarbij de grenzen, afhankelijk van het individu, te verschuiven zijn. Dit geeft een relatieve onzekerheid waar we onze leerlingen mee leren omgaan. Experimenteren in de school als minimaatschappij geeft ruimte voor ontwikkeling van zelf-denkende, zelf-beslissende, verantwoordelijke mensen....
Lees verder

Vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid en vertrouwen

Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en vertrouwen "Freedom and responsibility together perform the miracle" Zwart-wit geredeneerd, vanuit een klassikale schoolorganisatie zou de eerste reactie kunnen zijn dat vrijheid kan leiden tot ordeloosheid. Niets is minder waar. Binnen het daltononderwijs heeft ieder kind de vrijheid om: grenzen af te bakenen; in meer of mindere mate samen te werken met anderen; de volgorde van het vastgestelde werk te bepalen; een verdeling van tijd over de verschillende onderwerpen te maken; gebruik te maken van hulpmiddelen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de volgende keuzes maken: met welk vakgebied of taak zal ik beginnen; wat doe ik op welke dag; hoeveel tijd zal ik eraan besteden; doe ik het alleen of met een ander; waar ga ik werken: in de klas of op een stilteplekje op de gang. Leerkrachten kunnen de volgende keuzes maken: hoeveel taken geef ik de kinderen op, zijn de kinderen toe aan een grotere taak (dagtaak, meerdaagse taak en weektaak); welke andere taken zijn er deze week; welke samenwerkingsopdrachten geef ik deze week; welke lessen doen we samen; welke doe ik met een klein groepje; wat kunnen ze zelfstandig. Van ieder kind wordt een bepaalde basisprestatie verwacht die haalbaar moet zijn. Wij delen de groep kinderen op in drie niveaus. Leerlingen die meer kunnen presteren, moeten dus ook meer doen of ander uitdagend werk krijgen. Zijn de kinderen klaar met hun taak, dan kijken ze op hun weektaak wat de andere taken zijn die ze moeten doen. Natuurlijk heeft de leerkracht bij dit alles een begeleidende rol en zal handelen indien dit gewenst is. De vrijheid is er bij de kinderen,maar wel in gebondenheid: dreigt er iets mis te gaan, dan zal de leerkracht sturend bijstellen. De rol van de leerkracht wijzigt. Hij wordt van leider meer begeleider. Hij heeft meer mogelijkheden om kinderen met achterstanden en kinderen die meer aankunnen, te helpen binnen de groep....
Lees verder