SchOOLwiki

zoekopdracht

Kwaliteitszorg

De Tjalk kent twee soorten kwaliteitszorg. De interne kwaliteitszorg; dat zijn rapporten, registratie van vorderingen van kinderen, procedures, afspraken enz.

De externe kwaliteitszorg; dat zijn het schooltoezicht door de onderwijsinspectie, de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging en de verantwoording aan het College van Bestuur.

Het doel van kwaliteitszorg is: bewaken en verbeteren van het product onderwijs.

De kwaliteitszorg richt zich op een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld leeropbrengsten, contacten met ouders, zelfstandig werken, besteding budgetten enz. Feitelijk is kwaliteitszorg in het onderwijs, het afleggen van verantwoording aan ouders en maatschappij.

Om de kwaliteit van het onderwijs in brede zin te bewaken en te verbeteren is gekozen voor een kwaliteitsinstrument, die de vier domeinen van het onderwijs in een bepaalde periode, uitstrekkend over een periode van minimaal 4 jaar meet.

Deze vier domeinen zijn:

  • onderwijsleerproces;
  • opbrengsten;
  • schoolcondities;
  • eigen specifieke onderwerpen als de inhoud van het daltononderwijs.

De domeinen zijn weer onderverdeeld in een groot aantal onderwerpen. De operationalisering van kwaliteitszorg laat zich vertalen in zes fasen:

  • onderwerp kiezen;
  • kwaliteit beschrijven;
  • kwaliteit beoordelen;
  • analyse van gegevens;
  • eventueel: verbeterplan opstellen en realiseren;
  • borging in de schoolorganisatie.

Op de Tjalk wordt gebruik gemaakt van het Inspectieverslag en het verslag van de visitatiecommissie van de NDV. In het schoolplan 2011 – 2015 staat beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de Tjalk. Elk jaar wordt de kwaliteit beschreven in het jaarverslag. Het laatste jaarverslag is geschreven in augustus 2014 door de toenmalige directeur  dhr. Z. van der Houwen.

In juni 2015 is er een plan van bevindingen geschreven door dhr. J. Verstappen, directeur a.i. Vanaf augustus tot en met december 2015 wordt er een nieuw schoolplan geschreven.

Concreet betekent kwaliteitszorg ook het werken met behulp van moderne leermethoden. Bij het kiezen van een methode worden vragen gesteld als: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode, is het materiaal aantrekkelijk en past het binnen het daltononderwijs.

Nog belangrijker dan methoden, zijn de mensen die er werken. Aan hen vertrouwt u uw kind toe. Zij zorgen ervoor dat de school een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind is en dat de methoden zinvol worden gebruikt. Zoals op een daltonschool verwacht mag worden, is er veel samenwerking tussen leerkrachten en onderwijsondersteuners. Om de doelstellingen uit te kunnen voeren zijn er enige studiedagen per jaar en scholen de leerkrachten zich regelmatig op breed terrein in het werken op een daltonschool.

In april 2011 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht en kwam tot de conclusie, dat alle van belang zijnde indicatoren voldoende waren. De inspectie heeft geconstateerd dat de Tjalk voldoet aan de landelijke normen en heeft de school het predicaat basisarrangement gegeven.  In oktober 2015 krijgt de Tjalk een nieuw kwaliteitsonderzoek.