SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolgids

Openbare daltonbasisschool de Tjalk heeft een schoolgids uitgebracht. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de gang van zaken op onze school. U vindt in deze gids o.a.:

Wat is een daltonschool en waar staan we voor:
Openbare daltonbasisschool de Tjalk heeft de officiële erkenning als daltonschool in 1984 gekregen. Daarmee is de Tjalk lange tijd de enige daltonschool in Lelystad geweest. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen.

Elke daltonschool baseert het onderwijs op drie uitgangspunten:

Onderwijs:
De Tjalk als daltonschool gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De pedagogische principes van het daltononderwijs, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking, zijn de kern van het onderwijsleerproces. Elk kind kan verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen ontwikkeling. Naarmate het kind ouder wordt kan het bewuster kiezen uit:

  • het eigen tempo van leren
  • de volgorde van vakken en taken
  • het tijdstip wanneer welke taak wordt toegepast
  • het kiezen met wie het wil samenwerken
  • de afspraken die worden gemaakt met de leerkracht over de controle en verantwoording voor de eigen leerresultaten

Schoolklimaat:
Het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving waarin bij de kinderen:

  • een passie voor leren verder wordt ontwikkeld
  • alle mogelijkheden worden benut
  • invloed ontstaat op het eigen leerproces
  • het beeld ontstaat dat er alleen maar winnaars zijn

Ouders:
Een van de uitgangspunten van het daltononderwijs is samenwerking. Dat betekent dat ouders en school nauw samenwerken en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.

U begrijpt dat we de daltonprincipes hoog in ons vaandel hebben staan en dat de school samen met de leerlingen en ouders/verzorgers van deze leerlingen er voor moeten zorgen dat we de daltonprincipes ook daadwerkelijk waar kunnen maken.

Tot slot wensen wij de leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en overig personeel van onze school een prettig schooljaar toe.

De directie.