SchOOLwiki

zoekopdracht

Schoolregels van OBS De Tjalk

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat, dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit, dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert. Dat houdt onder meer in, dat ook kinderen zich dienen te houden aan de gedragscodes. Om een paar voorbeelden te noemen: zuinig omgaan met de spullen van jezelf en van een ander, maar ook: lopen in de gangen, je houden aan afspraken over het gebruik van het internet, enzovoort.

In dit verband wordt ook het protocol pesten genoemd. Daarin zijn afspraken opgesteld hoe met pesten op school wordt omgegaan. Het protocol is te lezen op de internetsite van de Tjalk. We vragen ook de medewerking van ouders om in goede samenwerking het pestgedrag op school aan te pakken.

Op de Tjalk leren de kinderen niet alleen, maar (nog belangrijker) ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door samen te werken met anderen, zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven.

Schoolregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf. De schoolregels worden benoemd in het Daltonhandboek.