SchOOLwiki

zoekopdracht

Visie in streefbeelden

De visie van onze daltonschool hebben we verwoord in streefbeelden.

Levensbeschouwelijke / maatschappelijke dimensie
Wij zijn een openbare daltonschool en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor andere(n) en respect voor het andere centraal staat. Dat betekent dat wij regelmatig stilstaan bij de wijze waarop dat respect zichtbaar is voor kinderen, voor leerkrachten en voor ouders.

Wij leven in een wereld die doorlopend in verandering is en zich ontwikkelt in een geïndividualiseerde wereld. Dat betekent dat wij de kinderen stimuleren om met elkaar samen te werken, te overleggen met elkaar, afspraken te maken en de zinvolheid van regels te onderkennen en na te leven.

Pedagogisch / onderwijskundige dimensie
Wij gaan er van uit dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er zo positief mogelijk mee omgaat. Wij willen op een (positief) pedagogische wijze met elkaar en met de omgeving omgaan.

In opvoedkundige zin, in de omgang met de kinderen, gaat het daltononderwijs ervan uit dat kinderen:

  • respect zullen gaan tonen wanneer men hen respectvol bejegent;
  • zich verantwoordelijk zullen gaan voelen voor de uitvoering van bepaalde taken en/of het groepsgebeuren, wanneer hen die kansen voldoende worden geboden;
  • zelf creatief naar oplossingen voor problemen zullen blijven zoeken, wanneer ze daartoe in de gelegenheid worden gesteld.

Een en ander verloopt natuurlijk, vanwege de innerlijke/aangeboren motivatie van kinderen.

Elk kind heeft:

  • de wens om dingen zelf ook (of beter) te kunnen of te weten;
  • de wens om ergens bij te horen en/of ergens een veilig plekje te hebben.

In de dagelijkse omgang betekent dat, op het niveau van de drie daltonprincipes vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking, dat wordt nagedacht over welke afspraken met kinderen gemaakt moeten worden om één en ander goed te laten verlopen.

De pedagogisch/onderwijskundige opdracht van onze daltonschool is om:

  • de kinderen taakbesef bij te brengen en taakbewust te leren handelen;
  • de kinderen actief bij het leren te betrekken;
  • aan het kind helderheid te verschaffen ten aanzien van de gestelde einddoelen; het kind voelt zich rustiger en krijgt meer zelfvertrouwen;
  • kinderen te leren meer rekening met elkaar te houden, samen te werken en elkaar te helpen.

In het dynamisch proces (wat opvoeden is), verwachten we in samenspraak met ouders, zo’n omgeving te creëren, dat elk kind zich optimaal kan ontplooien.