Verslag inspectie nov-2016

Lelystad, 23 november 2016

 

Betreft:

Verslag n.a.v. het inspectiebezoek op 22 november 2016 op de Tjalk.

 

Beste ouder(s), verzorger(s),

 

Dinsdag 22 november hebben twee inspecteurs de Tjalk bezocht.

Het bezoek begon met klassenbezoeken. Rond 11.15 hebben de inspecteurs met kinderen gesproken, daarna met leerkrachten, ouders en tenslotte met het leiderschapsteam.

Tenslotte  hebben zij alle documenten bestudeerd en een eindconclusie geformuleerd.

Deze uitslag werd aan het leiderschapsteam verteld in het bijzijn van André v.d. Velde. ( lid van college van bestuur) en Janny Wolters ( kwaliteitsmedewerkster van st. School) aanwezig waren.

 

Naar aanleiding van de groepsbezoeken:

 • De basis van het pedagogisch handelen is sterk bij bijna alle leerkrachten. Daar waar dit nog niet op orde is, gaan wij externe hulp zoeken.
 • Effectiviteit en doelmatigheid:
 • Onderwijstijd: leerlingen komen te laat op school.
 • Er is wel diversiteit van het aanbod maar is het wel effectief genoeg?
 • Er is meer uitdaging/ afstemming nodig op onderwijsbehoeften van leerlingen.
 • Pauze mag slechts 15 minuten bedragen. Voorlezen en Sinterklaasjournaal is niet effectief.  Interactief voorlezen wel.

 

 • Het aanbod van taal/lezen is goed. Er ligt een goed onderbouwd ontwikkelplan taal/lezen.

Een zorgpunt is het aanbod van Onderbouwd in relatie met taalzwakke kinderen op de Tjalk. Het aanbod is dan onvoldoende. Dit is al opgemerkt en meegenomen in het plan van aanpak van taal/lezen.

 • Sociale omgang. De methode Leefstijl wordt niet structureel gegeven. ( vaak alleen curatief) De methode is preventief. Er zijn plekken op school waar kinderen zich niet veilig op school voelen. Hiermee gaan wij aan de slag.
 • Veiligheid: Op de Tjalk nemen wij 2x per jaar Scoll af. Dit is een manier om het sociaal/emotioneel welzijn van kinderen te meten. Scoll is niet voldoende. Dit meet alleen sociaal/emotionele veiligheid. Verplicht, sinds kort, is ook fysieke veiligheid 1x per jaar meten. Ouders moeten hierin betrokken worden.

Het schoolveiligheidsplan moet schooleigen gemaakt worden en worden vastgesteld in team en MR. Tijdens de TSO voelen kinderen zich niet fijn. Wij gaan met GO hierover in gesprek. Er gaat veel effectieve onderwijstijd verloren om die incidenten te bespreken die plaatsvinden tijdens de TSO.

 • Leerlingenzorg en kwaliteitszorg is voldoende. De planmatigheid van de zorg is goed. Leerkrachten vullen de formats goed in Het ondersteuningsplan ziet er goed uit.

De didactische onderwijsbehoeften moeten nog beter beschreven worden. De keuzes voor goed onderwijs zijn bekend maar het aanbod voor deze leerlingen moet nog specifieker.

 • Er moet afstemming komen van instructie en afstemming van verwerkingsopdrachten. Individuele doelenmap wordt als positief gezien. Het is afstemming in onderwijsinhouden maar nog geen afstemming in verwerkingsopdrachten. Dit is nog een aandachtspunt.
 • Overgang van groep 1-2 naar groep 3 ( doorgaande lijn) is nog een aandachtspunt. Dit heeft al onze aandacht en is in het ontwikkelplan opgenomen.
 • De leerresultaten zijn onvoldoende. Er is groei te zien maar nog teveel opbrengsten zijn onder of tegen de ondergrens van de inspectie aan.
 • Het schoolplan 2015-2019 is er nog niet. Er is een verbeterplan voor één jaar. Voor het eind van het schooljaar moet er een schoolplan zijn voor de komende jaren.

Het leiderschapsteam was een goede gesprekpartner voor de inspectie. Het leiderschapsteam is goed op de hoogte van het hoe en wat op de Tjalk en neemt de juiste beslissingen.

 

Alle kernindicatoren zijn voldoende maar nog niet alle indicatoren. Er is zeker verbetering en een opwaartse beweging te zien maar de Tjalk blijft onder toezicht. In juni/juli 2017 komt de inspectie nog een keer terug. Met name bij de opbrengsten van groep 7 en 8 moet er groei te zien zijn aan het eind van dit schooljaar.

Wij zijn blij dat de inspectie heeft gezien dat er veel veranderingen zijn doorgevoerd, dat er hard en goed gewerkt wordt en dat dit mooie resultaten oplevert maar we zijn er nog niet.  Als wij de goede dingen blijven doen, zullen de resultaten ook gaan stijgen. Wij zien het bezoek in juni/juli met vertrouwen tegemoet.

Het verslag van het inspectiebezoek zal voor de kerstvakantie door ons worden ontvangen. Dit verslag is onze schriftelijke weergave van het gesprek met de inspecteurs. Als het voorlopige verslag binnen is, zal dit worden besproken in de MR vergadering van januari 2017.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben n.a.v. het verslag, schroom dan niet om even bij mij binnen te lopen.

Met vriendelijke groeten

T de Lange ( directeur)