Waarom een schoolgids?

dinsdag 15 september

Elke school dient als gevolg van de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een document voor ouders waarin de school zichzelf en met name de werkwijze beschrijft. In de schoolgids maakt de school voor ouders duidelijk welke doelen worden nagestreefd, en hoe doelen worden bereikt. In het jaarverslag wordt beknopt beschreven welke resultaten met het

Lees verder

Schoolgids

dinsdag 15 september

Openbare daltonbasisschool de Tjalk heeft een schoolgids uitgebracht. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de gang van zaken op onze school. U vindt in deze gids o.a.: Wat is een daltonschool en waar staan we voor: Openbare daltonbasisschool de Tjalk heeft de officiële erkenning als daltonschool in 1984 gekregen. Daarmee is de Tjalk

Lees verder

Schoolregels van OBS De Tjalk

vrijdag 27 maart

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat, dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit, dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert. Dat houdt onder meer in, dat ook kinderen zich dienen te houden

Lees verder

Zorg voor leerlingen met specfieke behoeften

vrijdag 27 maart

Op school proberen we integrale leerlingenzorg gestalte te geven. Voor leerlingen, die behoefte hebben aan kleinere stapjes en voor leerlingen die sneller door de leerstof kunnen wordt een specifieke aanpak beschreven in het groepsplan. In het groepsplan wordt middels subgroepen aangegeven op welk domein de betreffende leerling(en) specifieke onderwijsondersteuning behoeven.

Groepsgrootte

vrijdag 27 maart

We streven binnen de school naar een gemiddelde groepsgrootte van 26 leerlingen. De groepsgrootte is een gemiddelde en geen maximale en is afhankelijk van het aanbod van het aantal leerlingen per groep per jaar. Vanaf groep 3 streeft de school naar homogene groepen, dat wil zeggen groepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De kans is

Lees verder

Groepering

vrijdag 27 maart

De groepen 1/2 zijn heterogene groepen, evenals de groep 4/5. De andere groepen zijn homogeen ingedeeld; dat wil zeggen 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De samenstelling van de groepen is zodanig, dat elke groep een werkbaar aantal heeft. Binnen het daltononderwijs is door de aangeleerde zelfstandigheid goed in zowel heterogene als homogene groepen

Lees verder

Groepsverdeling

vrijdag 27 maart

Volgt binnenkort

Schoolgrootte

vrijdag 27 maart

Daltonschool de Tjalk telde op 1 oktober 2015 (ministeriële teldatum) 342 leerlingen. Gedurende schooljaar 2015 – 2016 zal het leerlingaantal oplopen naar tegen de 375 leerlingen.